Kurser

I samråd med din handledare skall du genomgå ett antal metod- och ämneskurser.

Studieplaner och riktlinjer för kurs- och teorimoment

I utbildning på forskarnivå ingår ett antal obligatoriska och valfria kurser enligt en allmän studieplan för medicinsk vetenskap respektive allmän studieplan för farmaceutisk vetenskap. Läs mer om gällande studieplaner samt regler och riktlinjer för kurs och teorimoment för doktorander som antagits vid olika tillfällen.

Obligatoriska kurser vid medicinska fakulteten

 1. Introduktion till utbildning på forskarnivå (webb-baserad). Denna kurs måste genomgås i sin helhet innan doktoranden kan få tillträde till övriga obligatoriska kurser
 2. Introduktion till forskning (fem veckor)
 3. I stället för kursen Introduktion till forskning, kan kurserna 3-5 nedan läsas

 4. Forskningsetik och vetenskapsteori (fem dagar)
 5. Vetenskaplig presentation (fem dagar)
 6. Introduktionskurs till biostatistik (åtta dagar samt hemarbete)
 7. Försöksdjurskunskap (två veckor). För doktorander som berörs

Obligatoriska kurser vid farmaceutiska fakulteten

 1. Introduktion till utbildning på forskarnivå (webb-baserad). Denna kurs måste genomgås i sin helhet innan doktoranden kan få tillträde till övriga obligatoriska kurser.
 2. Forskningsetik och vetenskapsteori
 3. Introduktionskurs till biostatistik
 4. Vetenskaplig presentation eller pedagogisk grundkurs
 5. Obligatoriska kurser är också, om projektet så kräver: försöksdjurskunskap och strålskyddskurs.