Course information is not available in English, showing Swedish course information.

Vård, egenvård och psykologisk behandling med hjälp av internet och mobila media

 
22
2016
Subject course
Spår
20
2016-09-18
Swedish or English
Louise von Essen
Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap
BMC, Husargatan 3
75122 UPPSALA
Vecka 40-49
BMC
10 veckor, en till två halvdagar undervisning per vecka (se schema under beskrivning nedan)
 

Kursen vänder sig till studerande inom t.ex. ämnesområdena folkhälsa, medicin, psykologi, socialt arbete och vårdvetenskap.

Behörighet
Grundläggande högskoleutbildning om minst 120 hp (180 ECTS) inom relevant ämne och antagen till forskarutbildning

Urval
Om det finns fler sökande till kursen än antal platser sker urval på ansökningsdatum.

Schema
Se preliminärt schema här:
http://www.u-care.uu.se/digitalAssets/77/77805_3schema-ehalsa-ht16.pdf

Syfte
Att ge en översikt av hur internet och mobila media kan användas vid vård och psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård; evidensläget för denna typ av vård och behandling; viktiga faktorer vid denna typ av vård och behandling; etiska och juridiska frågor vid denna typ av vård och behandling samt praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta med denna typ av vård och behandling. Undervisningens innehåll belyses med praktiska exempel från verksamheten inom det strategiska forskningsprogrammet U-CARE.

Språk
Kursen är tänkt att ges på svenska men kan ges på engelska vid behov.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:


• Förstå samt redogöra för hur internet och mobila media kan användas vid vård och psykologisk behandling

• Förstå samt redogöra för de etiska och juridiska frågeställningar som denna typ av vård och behandling kan ge upphov till

• Redogöra för evidensläget för denna typ av vård och behandling och vilka faktorer som är viktiga för effektiv vård och behandling

• Kritiskt diskutera skillnader och likheter i arbetet vid denna typ av vård och behandling och sedvanlig vård och behandling

• Förstå samt redogöra för hur denna typ av vård och behandling ska utvärderas

Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar och seminarier. Varje kursdeltagare förväntas läsa anvisad litteratur före respektive undervisningstillfälle.

För godkänt resultat av genomgången kurs krävs aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier samt godkänd examinationsuppgift.

• Gard G, Melander-Wikman A, ed. 2012. E-hälsa: innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

• Hedman E, Carlbring P, Ljótsson B, Andersson G. 2014. Internetbaserad psykologisk behandling: evidens, indikation och praktiskt genomförande. Stockholm: Natur & Kultur.

Artiklar och litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar

Fil dr Helena Grönqvist, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Docent Erik Olsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Docent Anita Melander-Wikman, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap
Docent Åsa Cajander, Institutionen för informationsteknologi
Docent Brjánn Ljótsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
Med dr Fredrik Holländare, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin
Fil dr Sven Alfonsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kursledare
Louise von Essen
louise-von.essen@pubcare.uu.se

Kursadministratör
Calle Martinsson,
calle.martinsson@pubcare.uu.se,
+46(0)18-471 66 84

Show all courses 2016 »