Course information is not available in English, showing Swedish course information.

Hälsoekonomi och cancerprevention

 
41
2014
Subject course
Spår
5
2014-03-07
Swedish
Marika Nestor
Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala
18/3-21/3
KI, Solna samt Rudbecklaboratoriet Uppsala
1 vecka
 

Kursen ger en översikt över hälsoekonomi och cancerprevention, och riktar sig till forskarstudenter med kliniska eller translationella cancerprojekt. Första delen av kursen behandlar hälsoekonomi, och andra delen av kursen behandlar cancerprevention.

Övergripande kunskap och förståelse om hälsoekonomiska begrepp, samt förståelse om primär- sekundär. och tertiär cancerprevention. Studenten ska kunna relatera denna kunskap till sitt eget cancerforskningsprojekt.

Första delen av kursen behandlar hälsoekonomi; hur används hälsoekonomiska utvärderingar, hälsoekonomiska utvärderingar i praktiken, samt introduktion till hälsoekonomi i ett bredare perspektiv. Andra delen av kursen behandlar cancerprevention, och här kommer primär, sekundär och tertiär cancerprevention att behandlas.

Kursen är främst till för studenter inom NatiOn, den nationella forskarskolan för klinisk cancerforskning. Ett fåtal platser kan erbjudas till övriga studenter.

Räkneövning med hälsoekonomisk utvärdering, grupparbeten med redovisning om cancerprevention. All schemalagd undervisning är obligatorisk. Viss frånvaro kan, efter överenskommelse med kursansvarig, kompenseras med en extrauppgift.

Utdelat material, artiklar och handouts

Inbjudna experter inom dessa områden

Marika.Nestor@bms.uu.se (cancerprevention)

Show all courses 2014 »