Course information is not available in English, showing Swedish course information.

Forskningsetik för samhällsvetare, 4 hp

 
34
2014
Method course
Spår
20
2014-01-19
Swedish
Stefan Eriksson, Stefan.Eriksson@crb.uu.se
Department of Public Health and Caring Science
BMC, Husargatan 3
Centrum för forsknings- och bioetik, Box 564, 751 22 Uppsala
V.8-13, tisdag och fredag kl. 10-12 (den 25/3 kl.10-15)
Lokal på BMC (meddelas senare)
 

Urval

Om det är fler sökande än vad det finns platser på kursen, görs urval på ansökningsdag.

Kursens mål är att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper dels om lagstiftning och etiska regler för forskning inom samhällsvetenskaperna, dels om forskningsetiska problemområden som särskilt aktualiseras inom dessa vetenskaper. Dess mål är också att studenten skall förbättra sin färdighet att reflektera över egna föreställningar och värderingar kring forskningsetiska problem och kunna mobilisera ansvarskänsla inför forskningsetiska svårigheter.
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

* Översiktligt beskriva vilka lagar och etiska regler som har tillämpning på forskning inom samhällsvetenskap
* Identifiera forskningsetiska problem
* Utpeka typer av intressenter och hänsyn som kan vara relevanta ur forskningsetisk synpunkt
* fylla i en ansökan om forskningsetisk prövning
* Aktivt delta i forskningsetiska seminariediskussioner och göra egna värdeavvägningar

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Kursen vänder sig till samhällsvetenskapliga fakultetens studerande inom forskarutbildningen. Inom kursen berörs olika moralfilosofiska och vetenskapsfilosofiska uppfattningar som berör forskningsetiken. Kursen ger en orientering om forskningsetikens utveckling och forskningens plats i det omgivande samhället. Centrala moment gäller hur kunskap om andra människor bör hanteras samt hur man får påverka människor genom sin forskning. Frågor om hantering av data, samarbete mellan forskare och oredlighet inom forskning tas upp.

Examination sker genom PM-skrivande samt aktivt deltagande i seminarier

Kurslitteratur: Israel, M, Hay, I:Research Ethics for Social Scientists. Sage: London 2006.

God Forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011.

Laddas ned via länken:
http://www.vr.se/download/18.2bb973112ef4f1b5ac8000357/God_forskningssed_VR_rapport_1_2011.pdf

eller beställes via länken
http://cm.e-line.nu/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H

Stefan Eriksson
Docent i forskningsetik
Centrum för forsknings- & bioetik, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kursadministratör: Renée Sundbom
Centrum för forsknings & bioetik vid Uppsala universitet
BMC, Husargatan 3, Box 564, 751 22 Uppsala
Renee.Sundbom@pubcare.uu.se, Tel: 018-471 66 64.

Show all courses 2014 »