Course information is not available in English, showing Swedish course information.

Kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier

 
23
2014
Method course
Spår
15
2013-12-08
Swedish or English
Prof. Louise von Essen
Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3
Box 564, 752 37 Uppsala
Vecka 3 - 11, onsdagar kl. 9.15 - 12.00
BMC
 

Behörighet
För att få läsa kursen måste du vara antagen till forskarutbildning.

Allmänna upplysningar
Metodorienterad kurs som vänder sig till studerande inom t.ex. ämnesområdena folkhälsa, medicin och vårdvetenskap.

Syfte
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper på forskarutbildningsnivå om kvantitativa forskningsdesigner och kvalitativa forskningsstrategier och färdigheter i att genomföra forskningsstudier utifrån dessa designer/strategier.

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:

 • Förstå samt redogöra för innebörden av olika vetenskapsteoretiska perspektiv

 • Förstå samt redogöra för innebörden av experimentella och kvasiexperimentella designer samt vilka slutsatser som är möjliga att dra utifrån dessa

 • Förstå samt redogöra för innebörden av olika kvalitativa forskningsstrategier samt vilka slutsatser som är möjliga att dra utifrån dessa

 • Förstå samt redogöra för innebörden av centrala metodologiska begrepp såsom intern och extern validitet, klinisk och statistisk signifikans samt kausalitet

 • Planera en empirisk studie utifrån kvantitativ design respektive kvalitativ forskningsstrategi

 • Förstå samt redogöra för hur en studie utifrån kvantitativ design respektive kvalitativ forskningsstrategi bör värderas
 • Kursen omfattar vetenskapsteori (1,5 ECTS), Kvantitativ (3 ECTS) och Kvalitativ forskningsmetodik (3 ECTS).

  Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
  Varje kursdeltagare förväntas läsa anvisad litteratur före aktuella undervisningstillfällen.

  För godkänt resultat av genomgången kurs krävs aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt godkända examinationsuppgifter och/eller tentamina.

  Brink, P.J. & Wood, M.J. (1998). Advanced Designs in Nursing Research. 2nd ed. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
  Creswell, J.W. (2006). Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Approaches. 2nd ed. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
  Artiklar och ytterligare litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar.

  Docent Jan Larsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  Docent Ulrika Winblad, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  Fil dr Ulrik Kihlbom, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  Fil dr Erik Olsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Renée Sundbom
  Kursadministratör
  renee.sundbom@pubcare.uu.se
  018-471 66 64

  Professor Louise von Essen
  Kursledare
  018-471 34 84
  louise-von.essen@pubcare.uu.se

  Show all courses 2014 »