Course information is not available in English, showing Swedish course information.

Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan – teori och praktik

 
29
2020
Subject course
Spår
30
2020-02-20
Swedish
Helena Grönqvist
Kvinnors och barns hälsa
 

Denna tvärvetenskapliga kurs syftar till att ge studenter kompetenser för att identifiera behov, generera idéer och testa lösningar för att möta folkhälsoutmaningar. Kursen ger kunskaper, verktyg och praktisk erfarenhet av utåtriktade aktiviteter med syfte att stärka individers självledarskap samt återföra relevanta utmaningar inom hälsoområdet till utbildning och forskning.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• planera, genomföra och utvärdera tvärvetenskapligt samarbete.
• visa en teoretisk förståelse för hur samarbete påverkar lärande och påverkas av konflikt, maktrelationer och gruppdynamik.
• involvera och engagera allmänheten i frågor med relevans för förbättrad hälsa.
• använda formativa och summativa utvärderingsverktyg för att mäta processkvalitet och resultat av medborgaraktiviteter.
• förklara hur patient- och medborgarmedverkan (PPI) kan tillämpas i forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Kursen behandlar förutsättningar för att effektivt och framgångsrikt i tvärvetenskapliga grupper driva projekt och lösa problem. Praktiska och teoretiska verktyg för samarbete, behovsidentifikation, idéskapande, testande och förståelse hur man utvecklar och implementerar produkter och interventioner tränas genom arbete i team. Kärnkompetenser inom processdesign och förenkling utvecklas genom praktisk träning i kombination med teoretisk reflektion och återkoppling från medstudenter och kursledare. Under kursens gång utvecklar studenterna en utåtriktad aktivitet som genomförs i anslutning till ett större publikt evenemang där allmänheten möts för att diskutera utmaningar och behov för ökad hälsa. Kursen behandlar även hur och varför PPI är viktigt för att utveckla meningsfulla lösningar på hälsoutmaningar.

Undervisningen sker på kvartsfart i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar, samt utåtriktad aktivitet(er) där medborgare möts vid större publika evenemang.

Formativa bedömningar genomförs genom självvärderingar och feedback från medstudenter och kursledare. Studenterna kommer systematiskt att logga in sina reflektioner i en dagbok för att kunna följa sitt lärande.
Studenterna kommer dessutom att granskas utifrån individuella skriftliga rapporter där de kommer att reflektera över samarbetsprocessen och den genomförda utåtriktade aktiviteten.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
Deltagande i seminarier, gruppövningar och utåtriktade aktiviteter är obligatoriska.

Show all courses 2020 »