Biobanksprover i medicinsk forskning

 
19
2019
Subject course
Spår
25
2019-10-01
Swedish
Linda Paavilainen, Christer Sundström
Uppsala Biobank
Dag Hammarsköldsväg 38
75185 Uppsala
Week 46 (11-15 of Nov)
Fåhraeussalen, Rudbeck Laboratory
1 week
 

Description of the course:

The course will be held in Swedish.
Kursen ges på svenska och riktar sig framförallt till doktorander och annan personal inom medicinsk eller farmaceutisk forskning (eller motsvarande) som arbetar eller ska arbeta med humana prover. Förtur ges till doktorander. Kursen består av föreläsningar samt en gruppuppgift. Föreläsningarna ges i Fåhraeussalen på Rudbecklaboratoriet.
Om antalet anmälningar överstiger antalet platser så rangordnas deltagarna efter ansökningsdatum. En väntelista upprättas om kursen blir fullsatt.

Learning Outcomes:

Kursen ämnar ge deltagarna kunskaper om:
• Lagar och regler gällande forskning på humana prov
• Hur man går tillväga för att ansökan om tillgång till biobanksprov för forskning
• Olika typer av provsamlingar
• Sjukvårdsintegrerad biobanksservice
• Nya analysteknikers möjligheter och begränsningar

Contents:

Kursen består av föreläsningar samt ett grupparbete som redovisas muntligt. Föreläsningarna omfattar lagar och regelverk (bl.a. biobankslagen, etikprövningslagen och GDPR), nya teknikers möjligheter och begränsningar, prospektiv biobankning, forskningsprojekt som använder biobanksprov, sjukvårdsintegrerad biobanksservice mm.

Kursschema: https://www.uppsalabiobank.uu.se/images/Schema_Biobanksprover_i_medicinsk_forskning_v46.pdf

Examination:

Obligatorisk närvaro samt redovisning av grupparbete.

Teaching staff:

Inbjudna föreläsare samt kursledningen bestående av Linda Paavilainen och Christer Sundström.

Contact:

For more information, please contact

Linda Paavilainen
E-mail: linda.paavilainen@uppsalabiobank.uu.se
Phone number: 018-6116321

Christer Sundström
E-mail: Christer.sundstrom@akademiska.se

Show all courses 2019 »