Läsanvisningar:
Handlingsplanen för Mål och strategier presenteras nedan. Tabellerna är strukturerade efter Uppsala universitets Mål och strategidokument. Överst i varje avsnitt finns målen för Uppsala universitet som helhet följt av strategin för Uppsala universitet. Därefter presenteras förslag till områdesspecifika strategier. Till höger om strategin finns förslag på vem/vilka som ansvarar för varje åtgärd.
Kursiverad text innebär sådant som upprepas, som således passar in på flera mål.
Reading guidelines:
The Action Plan for Goals and strategies is presented below. The tables are structured according to Uppsala universities document for Goals and strategies. In the beginnig of every part, the goal for Uppsala university as a whole is stated, followed by the strategy for Uppsala university. After that, suggestions for domain-specific strategies are shown. To the right of each strategy it can be seen who is responsible for each action.
Actions that are represented in several goals are written in italics.

Abbreviations
UU ? Uppsala University
ON ? Disciplinary Domain Board
VO ? Disciplinary Domain
medfarm ? Medicine and Pharmacy
UCR ? Uppsala Clinical Research Center
GRUNK ? Committee of First- and Second-Cycle Education at the Faculty of Medicine
GRUFF ? Committee for First- and Second-Cycle Education, Faculty of Pharmacy
BBMRI ? Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure
EATRIS ? The European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine
SPARC ? Scientific Projects to Accelerate Research and Collaboration
PRåM ? Pedagogical Council for the Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy
KUF ? Postgraduate Research CommitteeVisa exempel
Show example

Världsledande forskning

World-leading research

MÅL: Universitetet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet
GOAL: The University will strengthen its position as a leading international research university
Uppsala universitetets strategi:
Forskningens bredd och mångfald upprätthålls och utvecklas.
Uppsala university's strategy:
The breadth and diversity of research will be maintained and developed.
Stödja fakultetsövergripande Action Groups.
Pågående arbete genom Junior Faculty.
Support Faculty-wide Action Groups
Ongoing work through Junior Faculty.
Inrätta samverkansråd inom VO.
Områdesnämnden.
Establish council for cooperation within VO.
ON.
Uppsala universitetets strategi:
Fördelning av forskningsanslag inom vetenskapsområden och fakulteter baseras på kollegial bedömning av kvalitet och produktivitet.
Uppsala university's strategy:
The allocation of research funding in scientific disciplines and faculties will be based on collegial evaluation of quality and productivity.
Samverkan adderas till aktivitetsrelaterad bedömning.
Områdesnämnden.
Cooperation added to activity-related assessment.
ON.
Förtydligande vid nästa revidering av nyckelregler.
Clarification at next revision of key rules.
Uppsala universitetets strategi:
Förnyelse och förbättring av forskningen bereds utrymme genom att nya områden av strategisk betydelse ges särskilt stöd för snabb etablering.
Uppsala university's strategy:
Scope will be created for renewal and improvement of research by making special support available for rapid establishment in new, strategically important areas of research.
Eventuellt inrättande av expertcentra tillsammans med andra aktörer, t.ex. Stockholm (jfr BBMRI, EATRIS).
Områdesnämnden.
Possible establishment of expert centres along with other actors, e.g. Stockholm (compare BBMRI, EATRIS).
ON.
Uppsala universitetets strategi:
Tillämpning av god forskningssed och forskningsetiska principer är absoluta krav, som säkras genom kontinuerliga utbildnings- och informationsinsatser.
Uppsala university's strategy:
The application of sound research practices and ethical research principles is an absolute requirement that will be secured through continual educational and informational efforts.
Återkommande etikseminarier på områdes- och institutionsnivå
Uppdrag till Centrum för forsknings- och bioetik att organisera.
Recurring ethics seminars at the disciplinary domain and faculty levels.
Assigned to Centre for Research Ethics and Bioethics to organise.
Rådgivande grupp kring vetenskaplig oredlighet inrättas.
Områdesnämnden.
Advisory group for research misconduct established.
ON.
Uppsala universitetets strategi:
Goda forskningsmiljöer med gemensam infrastruktur främjas för att gynna framstående forskning och underlätta nyskapande samarbeten.
Uppsala university's strategy:
Good research environments with shared infrastructure will be fostered to support research and facilitate innovative cooperation.
Synliggöra pågående forskning och tillgängliga infrastrukturer.
Områdeskansliet.
Highlight ongoing research and available infrastructures.
Faculty Office.
Skapa mentorsprogram för såväl juniora som seniora forskare (modell TekNat).
Create mentor programmes for both junior and senior researchers (TekNat model).
Deltagande i kommittéarbete och beredningsgrupper får tydligt meriteringsvärde för medarbetare och doktorander.
Participation in committee work and preparatory groups is a clear distinguishing qualification for employees and doctoral students.
Kriterier för värdering av deltagande i kommittéarbete och beredningsgrupper utarbetas och införs i checklistor för anställningsbedömningar och prövning för docentur.
Criteria for evaluation of participation in committee work and preparatory groups are established and included in checklists for employment assessments and associate professorships.
Uppsala universitetets strategi:
Forskningssamarbete över ämnesgränser inom universitetet och med utomstående aktörer stimuleras och strukturella hinder för sådana samarbeten avlägsnas.
Uppsala university's strategy:
Cross-disciplinary research cooperation within the University and with outside actors will be stimulated and structural barriers to cooperation will be removed.
Utlysning av forskningsmedel till nybildade Action Groups att sökas i konkurrens (likt SPARC).
Områdesnämnden.
Announcement of available research funding to newly formed Action Groups for competitive application (like SPARC).
Etablera sökverktyg för Action Groups, som kan användas av hela VO.
Områdeskansliet.
Establish search tools for Action Groups, which can be used by all of VO.
Faculty Office
Möjliggöra sabbaticals för lärare.
Områdesnämnden.
Facilitate sabbaticals for teachers.
ON.
Vidga kontaktytorna med externa aktörer och omgivande samhälle genom att öka:
 • närvaron (konsult, adjungerad) i kommittéer
 • antalet partnerskap
 • externa projektarbeten
 • antalet delade tjänster (landsting, näringsliv, utländska universitet).
Uppdrag till samverkansgruppen att organisera detta.
Expand interfaces with external stakeholders and the surrounding community by increasing:
 • presence (consultant, adjunct) in committees
 • number of partnerships
 • xternal projects
 • number of shared posts (County Council, business community, foreign universities).
Assign to cooperation group to organise.
Forskningsanslag utlyses för premiering av nätverkande och samverkan.
Områdeskansliet.
Research grants advertised to foster networking and cooperation.
ON.
Uppsala universitetets strategi:
All forskning prövas och synliggörs fortlöpande för att stärka kvalitet och tillföra nya aspekter. Publicering sker via de främsta kanalerna inom respektive ämnesområde.
Uppsala university's strategy:
All research will be put to the test and made visible on a continuous basis, in order to strengthen quality and add new aspects. Research results will be published via the most prominent channels in the respective subject areas.
Skapa mall med kvalitetskriterier (aktivitet, samverkan, arbetsmiljö) som kan användas av en prefekt, institution eller forskargruppsledare för att värdera och utveckla kvalitén i den egna forskningen. Kan användas som "mini-KoF". Premierar öppna jämförelser.
Områdesnämnden utser arbetsgrupp som konkretiserar och implementerar.
Create templates with quality criteria (activity, cooperation, working environment) that can be used by a department head, department or research group leader to evaluate and improve the quality of their own research. Can be used as "mini KoF". Encourage open comparisons.
ON. appoints working groups to incorporate and implement.
Uppsala universitetets strategi:
Forskningsresultat görs tillgängliga genom så kallad open access, där så är möjligt.
Uppsala university's strategy:
Research results will be made available through open access, wherever possible.
Sökbara medel för open access publicering.
Områdesnämnden.
Available funding for open access publication.
ON.
Uppsala universitetets strategi:
Samarbete med nationella och internationella forskningsfinansiärer och -aktörer stärks och framstående forskare uppmuntras att åta sig uppdrag i sådana organisationer.
Uppsala university's strategy:
Cooperation with national and international research funding agencies and actors will be reinforced and prominent researchers will be encouraged to take on duties in such organisations.
Se till att VO nominerar personer till olika uppdrag när så är möjligt (t.ex. som granskare inom EU).
Uppföljande punkt på Områdesnämnden 1-2 ggr/år.
Ensure that VO nominates persons to different assignments when possible (e.g. as EU reviewer).
Follow up item in ON 1-2 times/year
Möjligöra att VO arbetar proaktivt och påverka utlysningar från EU.
Pågående via EU-projektkoordinatorerna.
Enable VO to work proactively and influence advertisements from the EU.
Ongoing via EU project coordinators.
Uppsala universitetets strategi:
De externa forskningsbidragen ökas genom att organisatoriskt stöd ges för att utforma breda och gränsöverskridande forskningsinitiativ.
Uppsala university's strategy:
The external research contributions will be increased by giving organisational support for the design of broad and cross-border research initiatives.
Utöka stödet till unga forskare, post-docs och seniora forskare i samband med utlysningar från EU och andra aktörer, inklusive ökat stöd från forskningsadministrativ expertis, UCR, synligare webinformation; skrivarstugor/ansökningskurs; mentorskap/bollplank
Områdesnämnden.
Expand support to young researchers, post-docs and senior researchers in conjunction with announcements from the EU and other parties, including increased support from administrative research expertise, UCR, more visible website information, ?writer cottages?/courses in applying for funding, mentoring/sounding board.
ON.
Förtydliga VOs webinformation.
Clarify VO?s website information.
Se över utökat behov av forskningsstöd (t.ex. via forskningssekreterare).
Examine increased need for research support (e.g. via research secretaries).
Engagera emeriti.
Engage emeriti.
Uppsala universitetets strategi:
Forskningsmiljöerna stöds av optimal kommunikations-infrastruktur.
Uppsala university's strategy:
The research environments are supported by optimal communication infrastructure.
Lättillgänglig och välstrukturerad information på engelska och svenska avseende t.ex. aktiviteter, lagstiftning, nätverk och personer.
Sker genom nära samarbete med Universitetsförvaltningen.
Easily accessible and well-structured information in English and Swedish about activities, legislation, networks and people.
Accomplished through close collaboration with University administration.
Etablera kommunikationslösningar och verktyg som möjliggör samarbete genom Action Groups men som kan användas av hela vetenskapsområdet.
Establish communication solutions and tools that enable collaboration through Action Groups but which can be used by the entire Disciplinary Domain.
Koppla "keywords" till varje forskare som gör oss sökbara via UU:s hemsida.
Connect ?keywords? to each researcher that make us searchable via the UU website.
MÅL: Universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen.
GOAL: The university will attract the most qualified researchers and teachers from all over the world.
Uppsala universitetets strategi:
Rekrytering i internationell konkurrens möjliggörs genom öppna utlysningar på relevanta språk utöver svenska, och genom noggranna och snabba tillsättningsprocesser.
Uppsala university's strategy:
Recruitment by means of international competition will be facilitated by openly advertising vacancies in the relevant languages in addition to Swedish, and by operating carefully considered, quick and efficient appointment processes.
Vid tillsättning av internationellt rekryterade lärare och forskare ska dessa karakteriseras av excellenta prestationer inom både forskning och undervisning. Samverkan är en positiv merit.
Områdesnämnden.
Appointments of internationally recruited teachers and researchers will be characterised by excellent performance in both research and teaching. Cooperation is a distinguishing qualification.
ON.
Uppsala universitetets strategi:
Rekrytering av unga forskare och lärare från hela världen underlättas genom att tydliga karriärvägar och etableringsresurser i samband med anställning erbjuds.
Uppsala university's strategy:
Recruitment of young researchers and teaching staff from all over the world will be facilitated by offering clear career paths and resources to aid establishment for those appointed.
Stödja unga forskare i deras verksamhet och karriärplanering genom tydliga karriärvägar samt utformning av tydliga och valida kriterier vid prövning av befordran.
Områdesnämnden.
Support young researchers in their work and career planning through clear career paths and development of clear and valid criteria when considering for promotion.
ON.
Viktigt att biträdande lektorat utlyses.
Områdesnämnden och rekryteringsgrupperna organiserar.
Important that associate lectureships are advertised.
Organised by ON. and the recruitment groups.
Uppföljning av beslutad utlysning av 8 biträdande universitetslektorat (farmfak 4, medfak 3, vårdvetenskap 1).
Follow-up of decided advertisement of 8 associate senior lectureships (farmfak 4, medfak 3, caring sciences 1).
Utlysning av två öppna lektorat i medicinsk och farmaceutisk vetenskap som initialt finansieras av centrala medel, senare av institution. Genomförs i dialog med Landstinget (dekan, vicerektor, sjukhusdirektören).
Institutioner och samverkansgrupp organiserar.
Advertisement of two open lectureships in medicine and pharmaceutical science funded centrally at first and later by the department. Carried out in dialogue with the County Council (dean, vice-rector, hospital director).
Organised by departments and council for cooperation.
Fokusering på särskilda insatser som stöder unga kliniska forskare.
Områdesnämnden och samverkansgrupp organiserar.
Focus on specific initiatives that support young clinical researchers.
Organised by council for cooperation.
Breda centrala utlysningar, t.ex. i samarbete med SciLifeLab, för att rekrytera utländska doktorander.
Expand central advertisements, e.g. in collaboration with SciLifeLab, in order to recruit foreign doctoral students.
Utbytesprogram med framstående universitet.
Exchange student programmes with leading universities.
Uppsala universitetets strategi:
Medarbetarnas kompetens tas tillvara inom både forskning och utbildning genom möjlighet till sammanhängande tid för forskning mellan perioder av undervisning.
Uppsala university's strategy:
Staff skills in both research and education will be fostered by providing opportunities to arrange continuous periods for research between periods of teaching.
Möjliggöra sabbaticals för lärare.
Områdesnämnden.
Facilitate sabbaticals for teachers.
ON.
Öka antalet delade tjänster (Landsting, näringsliv, utländska universitet).
Uppdrag till samverkansgruppen att organisera.
Increase number of shared posts (County Council, business community, foreign universities).
Assign to cooperation group to organise
Uppsala universitetets strategi:
Medarbetarnas skicklighet premieras och kompetensutveckling uppmuntras.
Uppsala university's strategy:
Excellence in teaching and research will be rewarded and competence development will be encouraged.
Inga aktiviteter till denna strategi
No activities for this strategy

Förstklassig utbildning

First-class education

MÅL: Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella fördigheter
GOAL: All education will maintain the highest national and international quality and all students will be given the opportunity to acquire first-class knowledge in their subject area as well as general skills
Uppsala universitetets strategi:
Kurs- och programutbud förnyas och utvecklas kontinuerligt för att balansera tillgänglig ämneskompetens, förändringar i kunskapsläge, studenters efterfrågan och samhällets behov.
Uppsala university's strategy:
Our range of educational courses and programmes will be continually renewed and developed so as to balance the availability of expertise in a particular subject, changes in the current state of knowledge, student demand, and the needs of society.
Avnämare (t. ex. industri, sjukvård, apotek, forskning) beredes möjlighet att deltaga i planering av utbildning och genomförande av undervisning, så att de anpassas till samhällets behov.
Programkommittéer samt GRUNK och GRUFF.
Sector employers (e.g. industry, health care, pharmacy, research) are given the opportunity to participate in the planning and implementation of curriculum and education so that these are adapted to societal needs.
Programme committees and GRUNK and GRUFF.
Inom ramen för den nya UKÄ-modellen för kvalitetsdrivande utvärdering ska VO specificera hur årsuppföljning ska se ut för olika kurser och program, samt hur omprioriteringar och förändringar i kurs- och programutbud ska hanteras.
Under the new UKÄ model for quality-driven evaluation, VO will specify how annual follow-ups for various courses and programmes should be carried out, and how changes in priorities and in the range of courses and programmes should be handled.
VO genomför systematiskt alumn- och avnämarenkäter.
Universitetsförvaltningen.
VO conducts systematic surveys of alumni and sector employers.
University administration.
Uppsala universitetets strategi:
Utbudet av engelskspråkiga, internationellt orienterade kurser och program med ett internationellt perspektiv utvecklas, också på grundnivå.
Uppsala university's strategy:
Offerings of internationally-oriented courses and programmes with an international perspective that are taught in English will be developed, also at Bachelor?s level.
Varje program ger åtminstone någon kurs på engelska.
Programkommittéer samt GRUNK och GRUFF.
Each programme will offer at least one course in English.
Programme committees and GRUNK and GRUFF.
Uppsala universitetets strategi:
Undervisningsmetoder och examinationsformer baseras på ämnesdidaktisk och högskolepedagogisk forskning och utvecklas i samspel mellan student och lärare.
Uppsala university's strategy:
Teaching methods and examination formats will be based on subject-didactic and higher-education research and developed in interaction between students and teaching staff.
Undervisningsmetoder och examinationsformer baseras på aktuell forskning.
PRåM.
Teaching methods and examination formats are based on current research.
PRåM.
Pedagogisk ämnesdidaktiskt forskning, utveckling och kvalitetssäkring utvecklas inom VO.
PRåM och Enheten för universitetspedagogik
Pedagogical subject-didactic research, development and quality assurance developed within VO.
Uppsala universitetets strategi:
Ett mångsidigt lärande säkerställs så att studenterna erhåller såväl generiska som specifika teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Studenter och lärare tar ömsesidigt ansvar för eget och andras lärande.
Uppsala university's strategy:
A multi-faceted approach to learning will be established so that students acquire both generic and specific theoretical knowledge and practical skills. Students and teaching staff take mutual responsibility for their own and others? learning.
Mångsidigt lärande stöds inom kurser och program.
PRåM och MedfarmDoIT
Diverse learning is supported in courses and programmes.
PRåM.
Uppsala universitetets strategi:
Breddad rekrytering främjas.
Uppsala university's strategy:
Broader recruitment will be promoted.
Externa aktörer deltar i planering och undervisning i kurser för att öka samverkan.
Programkommittéer, samt GRUNK och GRUFF.
External actors participate in planning and instruction in courses to enhance cooperation.
Programme committees and GRUNK and GRUFF.
Avnämare (t.ex. industri, sjukvård, apotek, forskning) bör delta i planering av utbildning och genomförande av undervisning, så de anpassas till samhällets behov.
Sector employers (e.g. industry, health care, pharmacy, research) should participate in the planning and implementation of curriculum and education so that these are adapted to societal needs.
Undervisning i samverkan, innovation m m ska ingå på alla nivåer i UU:s utbildningar.
Instruction in cooperation, innovation, etc. will be included at all levels of education at UU.
VO utökar sin representation på arenor där studenter med olika bakgrund finns representerade, t.ex. gymnasieskolor, jobbmässor samt sociala medier. Även. Även programspecifika insatser kan vara aktuella.
VO expands its representation in arenas where students with different backgrounds are represented, e.g. upper secondary schools and job fairs. Programme-specific initiatives may also be relevant.
Uppsala universitetets strategi:
Lärarnas pedagogiska kompetens utvecklas kontinuerligt och deras vetenskapligt baserade förhållningssätt till undervisning stärks genom fortbildning och reflektion.
Uppsala university's strategy:
The pedagogical competence of teaching staff will be developed continually and their scientifically based approach to teaching will be strengthened by means of continuing education and critical reflection.
Institutionerna och prefekterna bör stöttas att lyfta fram undervisning och pedagogisk utveckling som viktiga framgångsfaktorer.
PRåM Institutionerna.
The departments and department heads should be encouraged and assisted in highlighting teaching and pedagogical development as key success factors.
PRåM Departments.
VO och programmen arrangerar och erbjuder, i samråd med PRåM, möjligheter till pedagogisk utveckling/fortbildning.
VO and the programme arrange and offer, in consultation with PRåM, opportunities for pedagogical development/continuing education.
Institutionerna arrangerar återkommande seminarier/lärardagar om pedagogiken.
The departments arrange periodic seminars/teacher days on pedagogics.
Uppsala universitetets strategi:
Pedagogisk skicklighet, ämneskunskap samt erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete premieras och ges ökad vikt vid rekrytering och bedömning av lärare.
Uppsala university's strategy:
Pedagogical excellence, subject knowledge and experience of educational leadership and development work will be rewarded and given greater weight when recruiting and evaluating teaching staff.
Betydelsen av excellenta lärare betonas och synliggörs mer.
Områdesnämnden.
Greater emphasis and visualisation of the importance of excellent teachers.
ON.
Utnämning av excellenta lärare stimuleras. På hemsidor anges att excellenta lärare leder och medverkar i undervisningen av kurser och program.
Stimulus for the appointment of excellent teachers. Stated on the website that excellent teachers lead and participate in the teaching of courses and programmes.
Uppsala universitetets strategi:
Ledarskapet på alla nivåer ger förutsättningar för att tillvarata och utveckla forskningsbaserad kunskap om undervisning och lärande.
Uppsala university's strategy:
Leadership at all levels provides the prerequisites to maintain and develop research- based knowledge in teaching and learning.
VO, prefekter och utbildningsprogram avsätter medel för utveckling av forskningsbaserad kunskap om undervisning och lärande.
Programkommittéer och områdesnämnden
VO, heads of departments and educational programmes allocate funds for development of research-based knowledge on teaching and learning.
PRåM.
Uppsala universitetets strategi:
Utbildningens infrastruktur och stödfunktioner utvecklas för att bistå verksamheten på bästa sätt och möta studenternas skilda förutsättningar.
Uppsala university's strategy:
The infrastructure and support functions of the education will be developed to assist the activity in the best possible way and to meet students? individual prerequisites.
För enskilda studenters behov kan språkverkstaden utnyttjas av programmen.
Universitetsövergripande.
A language workshop can be established within the programme for the specific needs of individual students.
Programme committees and GRUNK and GRUFF.
MÅL: Alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kritiskt tänkande, ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande etiska principer
GOAL: All students will be given the opportunity to acquire critical thinking skills, a scientific approach and attitude, and fundamental ethical principles
Uppsala universitetets strategi:
Utbildningarnas innehåll och undervisningen förnyas fortlöpande så att de återspeglar resultat och metoder inom aktuell forskning och lyfter fram det globala perspektivet.
Uppsala university's strategy:
The content of the education and teaching will be renewed on a continuous basis so that it reflects current research results and methods, and also highlights the global perspective.
Lättillgänglig och logiskt uppbyggd information om forskningsområden med anknytning till avancerade studier på webben.
Utbildnings- och kursansvariga samt GRUFF och GRUNK.
Easily accessible and logically structured information on areas of research related to advanced studies on the website.
Education and course coordinators and GRUNK and GRUNK.
Lärare med aktiv forskning bör undervisa på alla nivåer.
Easily accessible and logically structured information on areas of research related to advanced studies on the website.
Uppsala universitetets strategi:
Studenternas förmåga att formulera och lösa problem, argumentera, värdera och förmedla kunskap utmanas i alla utbildningar.
Uppsala university's strategy:
Students? ability to formulate and to solve problems, to argue, to evaluate and to disseminate knowledge, will be challenged in all educational offerings.
Interprofessionell problemlösning i team.
GRUFF och GRUNK ansvarar, PRåM medverkar.
Interprofessional problem-solving in teams.
GRUFF and GRUNK responsible, PRåM contributes.
Gemensam undervisning mellan utbildningsprogram på olika temata (t.ex. patientbemötande, etik).
Joint instruction between educational programmes on different themes (e.g. patient approach, ethics).
Uppsala universitetets strategi:
Studenter och lärare tar gemensamt ansvar för att etiska aspekter belyses i alla utbildningar.
Uppsala university's strategy:
Students and teaching staff will take shared responsibility for ensuring that the ethical aspects of all educational offerings are illuminated.
Återkommande etikseminarier ingår i utbildningen.
Programkommittéer samt GRUNK och GRUFF.
Periodic ethics seminars included in the education.
Programme committees and GRUNK and GRUFF.
Undervisning om oredlighet och fusk.
Instruction on dishonesty and cheating.
Uppsala universitetets strategi:
Erfarenheter från studenter och lärare från olika sociala och kulturella miljöer tillvaratas.
Uppsala university's strategy:
Regard will be had to the experience of students and teaching staff from different social and cultural environments and backgrounds.
Utbyte med andra lärosäten i form av lärare och studenter stimuleras.
GRUFF och GRUNK.
Stimulation of teacher and student exchanges with other higher-education institutions.
GRUFF and GRUNK.
Uppsala universitetets strategi:
Internationella studentutbyten stimuleras liksom samarbete med andra kunskapsmiljöer.
Uppsala university's strategy:
International student exchange will be stimulated, likewise cooperation with other knowledge environments.
Undervisning och utvärdering på engelska.
GRUFF och GRUNK ansvarar, PRåM medverkar.
Teaching and assessment in English.
Ökad samverkan inom VO (t.ex. dokument, gemensam organisation) för omhändertagande av internationella studenter. Hjälp med boende.
Samverkansgruppen stöder.
Increased cooperation within VO (e.g. documents, common organisation) to look after international students. Help with housing.
Supported by cooperation group.
Projektarbeten med externa aktörer (offentlig förvaltning, näringsliv, utländska universitet)
Projects with external actors (public agencies, business community, foreign universities).
Mottagandeservice vidareutvecklas.
Reception service further developed.
MÅL: Utbildningarna på avancerad nivå ska vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen och andelen studenter på avancerad nivå ska öka
GOAL: Postgraduate education will be a well-known and attractive choice for highly motivated and qualified students from all over the world, and the proportion of students in postgraduate education will increase
Uppsala universitetets strategi:
Utbildningarna kännetecknas av ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt och nära anknytning till forskningen. Studenterna engageras och involveras i största möjliga utsträckning i pågående forskning.
Uppsala university's strategy:
The postgraduate programmes offered will be characterised by an in-depth scientific approach and a close association with research. The students will be engaged by, and involved in, ongoing research to the greatest degree possible.
På websidor som informerar om utbildningar på avancerad nivå bör det skapas länkar till information om närliggande forskningsområden.
Universitetsförvaltningen.
Webpages that provide information about postgraduate education should have links to information about related areas of research.
University administration.
Kursledare och andra viktiga lärare (t.ex. excellenta lärare) och deras forskningsprofil bör synas och framhållas på websidornas information om olika kurser/program (och skrivas på svenska och engelska).
Områdeskansliet.
Course directors and other important teachers (e.g. excellent teachers) and their research profiles should be visible and emphasised in the webpage information about various courses/programmes (and written in Swedish and English).
Faculty Office.
Uppsala universitetets strategi:
Studenterna tillägnar sig genom ett självständigt arbete fördjupad insikt i aktuell forskning och utveckling, och god forskningsetik.
Uppsala university's strategy:
By working independently, the students will acquire an in-depth insight into current research and development, as well as sound research ethics.
Harmoniserade krav på examensarbeten kan understödja denna strategi, liksom gemensamma "strimmor" i de medicinska mastersprogrammen (t.ex. forskningsetik).
GRUFF och GRUNK ansvarar, PRåM medverkar.
Harmonised requirements for degree projects can support this strategy, as can common elements in the medical master?s programmes (e.g. Medical Research).
GRUFF and GRUNK responsible, PRåM contributes.
Uppsala universitetets strategi:
Samverkan och utbyten med andra kunskapsmiljöer, näringsliv samt offentlig och ideell sektorutvecklas ytterligare.
Uppsala university's strategy:
Cooperation and exchanges with other knowledge environments, and the public, private and non-profit sectors, will be developed further.
Fortsatt utveckling av tvärprofessionell undervisning och arbete (hälsomottagning, akademiska vårdcentral, Uppsala Bio, UU Innovation, KIC, Farmaceutiska rådet, EIT Health).
GRUFF och GRUNK ansvarar, PRåM medverkar.
Continued development of interdisciplinary teaching and work (health centres, academic medical centres, Uppsala Bio, UU Innovation, KIC, Pharmaceutical Council, EIT Health).
GRUFF and GRUNK responsible, PRåM contributes.
Anslag för utbyten ökas.
Områdesnämnden
Grants for exchange programmes increased.
Projektarbeten med externa aktörer stimuleras.
Områdesnämnden.
Projects with external actors stimulated.
ON.
Stöd till och fortsatt utveckling av alumnverksamhet.
Support for and continued development of alumni activities.
Kvalitetsmedel för benchmarking, studiebesök och inbjudan av företrädare för framgångsrika externa företrädare (enheter, institutioner, universitet).
Quality tools for benchmarking, study visits and inviting in successful external representatives (divisions, departments, universities).
Uppsala universitetets strategi:
Information om utbildningarna utvecklas och samordnas för att nå strategiska målgrupper och universitetet ökar sin synlighet i nationella och internationella sammanhang.
Uppsala university's strategy:
Information about the University?s educational offerings will be developed and coordinated in order to reach strategic target groups, and the University will increase its visibility in national and international contexts.
Skapa attraktiva, logiska och lättmanövrerade hemsidor, gärna med informativa "film-klipp" (t.ex. "rundvandring" för nya studenter).
Universitetsförvaltningen.
Create attractive, logical and easily navigable websites, preferably with informative video clips (e.g. tours for new students).
University administration.
Information på engelska, tydligt på lätt sökbar websida.
Clear information in English on easily searchable website.
Uppsala universitetets strategi:
Studentservice samt studie- och karriärvägledning utvecklas och anpassas kontinuerligt till studenternas behov.
Uppsala university's strategy:
Student services as well as study and career guidance facilities will be developed and continually adapted to postgraduate students? needs.
Gemensam studentservice och studievägledare för studenter på avancerad nivå.
Områdesnämnden.
Common student services and study counselling for postgraduate students.
ON.
Sökbara och attraktivt utformade websidor för utlysning av examensarbeten och projektdatabaser (efter modell: www.ibg.uu/student/projekterbjudanden/).
Områdeskansliet.
Searchable and attractive websites for announcement of degree projects and project databases (modelled after: www.ibg.uu/student/projekterbjudanden).
Faculty Office.
MÅL: Utbildningarna på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen
GOAL: Doctoral education will maintain the highest national and international quality and be a well-known and attractive choice for highly motivated and qualified students from all over the world
Uppsala universitetets strategi:
Alla doktorander ska möta en forskarutbildningsmiljö som erbjuder kvalificerad handledning, teori- och metodkurser som stärker förmågan att bedriva självständig forskning, samt ett levande vetenskapligt samtal. Forskningsetik och god forskningssed uppmärksammas kontinuerligt i utbildningen.
Uppsala university's strategy:
All doctoral students will experience an environment that offers qualified supervision, theoretical and methodological courses that strengthen the capability to conduct independent research, and lively academic discussion. There will be a continual focus throughout the programme on the importance of research ethics and sound research practices.
Forskarutbildningsmiljön värnas inom varje institution.
Institutionerna.
The postgraduate environment safeguarded within each department.
Departments.
Forskarskola införs.
Graduate school introduced.
Regelbunden seminarieverksamhet anordnas och anslås på hemsidor.
Regular seminars organised and posted on websites.
Varje institution ska ha studierektor för forskarutbildning.
Study directors for postgraduate education in each department.
Skapa fler forskarutbildningskurser med tydligare profil/tema.
KUF.
KUF.
Creation of more postgraduate education courses with clearer profiles/themes.
Uppsala universitetets strategi:
Antagning till utbildning på forskarnivå sker i öppen konkurrens och så att nationell och internationell rekrytering främjas.
Uppsala university's strategy:
Admission to the doctoral programme will be in open competition, designed to encourage national and international recruitment.
Samordnade utlysningar av doktorandtjänster ger ökad synlighet och visar UU:s och VO:s forskningsbredd. Även internationell annonsering.
Prodekan utbildning på forskarnivå.
Coordinated advertisements of doctoral posts provide increased visibility and show the research breadth of UU and VO. Including international advertisements.
Deputy dean education at postgraduate level.
Tidigare doktorander reflekterar över internationella aspekter, mobilitet och framtidsutsikter på universitetets hemsidor.
Former doctoral students reflect on international aspects, mobility and future prospects on the University?s websites.
Uppsala universitetets strategi:
Doktorander välkomnas systematiskt med relevant information om universitetet, lokala arbetsförhållanden och om den unika studiemiljön i Uppsala.
Uppsala university's strategy:
Doctoral students will be welcomed in an organised way with a package of relevant information about the University, about local working conditions, and about the unique study environment in Uppsala.
De obligatoriska doktorandkurserna bör komma tidigt i utbildningen då de innehåller viktig information om Uppsala universitet.
Prefekter och studierektorer för forskarutbildningen.
The mandatory doctoral courses should be completed early in the programme as they contain important information about Uppsala University.
Department heads and directors of postgraduate studies.
Institutionerna och handledarna bör åläggas att se till att doktorander får ett systematiskt och informativt välkomnande.
Institutionerna.
The departments and supervisors should be charged with ensuring doctoral students receive an orderly and informative welcome.
Departments.
Uppsala universitetets strategi:
Doktorander uppmuntras att delta i nationella och internationella vetenskapliga möten samt att förlägga någon del av forskarutbildningen vid annat lärosäte.
Uppsala university's strategy:
Doctoral students will be encouraged to participate in national and international academic conferences and gatherings and to pursue part of their doctoral studies at other higher-education institutions.
Stimulans i form av ökade stipendier och anslag för detta.
Områdesnämnden.
Incentives in the form of increased scholarships and grants for this.
ON.
Samlad information till doktorander om medel att söka.
KUF.
Compiled information to doctoral students on available funding.
KUF.
Utbyte och samverkan medför meritering.
Exchange and cooperation are considered distinguishing qualifications.
Uppsala universitetets strategi:
Utbildning och träning för pedagogisk skicklighet följs av praktisk tillämpning i undervisning.
Uppsala university's strategy:
Theoretical education and training to attain pedagogical excellence will be followed by practical teaching applications.
Alla doktorander ska ha pedagogisk utbildning.
GRUNK, GRUFF och PRåM.
All doctoral students must have pedagogical training.
GRUNK, GRUFF and PRåM.
VO skapar, som alternativ till högskolepedagogisk kurs, kortare kurser (på svenska och engelska) för grundläggande pedagogisk utbildning.
VO creates, as an alternative to academic teacher training courses, shorter courses (in Swedish and English) for basic teacher training.
Uppsala universitetets strategi:
Doktorander ges möjlighet att utveckla färdigheter och skapa kontaktytor som förbereder för karriär såväl inom som utom universitetsvärlden.
Uppsala university's strategy:
Doctoral students will be offered the opportunity to develop skills and create contact networks that prepare them for a career both inside and outside of academia.
Ökat antal projektarbeten med externa aktörer.
Institutionerna.
Increased number of projects with external actors.
Departments.
Doktorander stimuleras (genom stipendier/anslag) att medverka i nationella och internationella vetenskapliga möten.
Doctoral students encouraged (through scholarships/grants) to participate in national and international scientific meetings.

Excellens och sammhälsnytta

Excellence and societal benefit

MÅL: En ständig strävan efter högsta nationella och internationella kvalitet ska genomsyra alla verksamheter
GOAL: A constant endeavour to attain the highest national and international quality standards will permeate everything we do
Uppsala universitetets strategi:
Kvalitet och förnyelse främjas genom framsynt rekrytering och kompetensutveckling, och genom att goda prestationer understöds och uppmärksammas.
Uppsala university's strategy:
Quality and renewal will be promoted by means of forward-looking recruitment and competency development, and by supporting and rewarding good performance.
Samverkan ska ingå som en bedömningspunkt vid tillsättning av tjänster.
Områdesnämnden.
Cooperation will be an assessment factor when filling employment positions.
ON.
Vid tillsättning av internationellt rekryterade lärare och forskare ska dessa karakteriseras av excellenta prestationer inom både forskning och undervisning. Samverkan är en positiv merit.
Appointments of internationally recruited teachers and researchers will be characterised by excellent performance in both research and teaching. Cooperation is a distinguishing qualification.
Uppsala universitetets strategi:
Systematiskt kvalitetsarbete, med kollegial granskning och internationella jämförelser, bedrivs som en integrerad del av all verksamhet.
Uppsala university's strategy:
Systematic quality assessment and development, with collegial reviews and international comparisons, will be pursued as an integral part of all our activities.
Skapa mall med kvalitetskriterier (aktivitet, samverkan, arbetsmiljö) som kan användas av en prefekt, institution eller forskargruppsledare för att värdera och utveckla kvalitén i den egna forskningen. Kan användas som "mini-KoF". Premierar öppna jämförelser.
Områdesnämnden.
Create templates with quality criteria (activity, cooperation, working environment) that can be used by a department head, department or research group leader to evaluate and improve the quality of their own research. Can be used as ?mini KoF?. Encourage open comparisons.
ON.
Uppsala universitetets strategi:
Medarbetarnas och studenternas engagemang och ansvarstagande i det gemensamma kvalitetsarbetet stimuleras och underlättas.
Uppsala university's strategy:
The engagement of staff and students and the joint responsibility they take for quality development will be stimulated and facilitated.
Inga aktiviteter till denna strategi
No activities for this strategy

MÅL: Den kollegialt grundade organisationen ska vara väl förankrad inom hela universitetet och engagera alla medarbetare
GOAL: The collegially based organisation will be well-anchored in the entire University and engage all employees
Uppsala universitetets strategi:
Medarbetare uppmuntras att med sin professionella kompetens ta ansvar inte bara för sin egen del av verksamheten utan för en större helhet.
Uppsala university's strategy:
Staff will be encouraged to take responsibility with their professional competence not only for their own part of the organisation?s activities but also for a greater totality.
Deltagande i kommittéarbete och beredningsgrupper får tydligt meriteringsvärde för medarbetare och doktorander.
Områdesnämnden och institutionerna
Participation in committee work and preparatory groups is considered a clear distinguishing qualification for employees and doctoral students
ON.
Uppsala universitetets strategi:
Anställda och studenter ges incitament att åta sig lednings- och förtroendeuppdrag, samt att öka sin kompetens genom utbildning och träning i medarbetarskap och ledarskap.
Uppsala university's strategy:
Staff and students will be given incentives to undertake governance and management duties, to stand for elected office, and to increase their competence through education and training in co-workership and leadership.
Kriterier för värdering av deltagande i kommittéarbete och beredningsgrupper utarbetas och införs i checklistor för anställningsbedömningar och prövning för docentur .
Områdesnämnden.
Criteria for evaluation of participation in committee work and preparatory groups are established and included in checklists for employment assessments and associate professorships.
ON.
Uppsala universitetets strategi:
Ett aktivt arbete bedrivs inom hela universitetet för goda arbetsförhållanden, konkurrenskraftiga villkor, en god arbetsmiljö, samt för medarbetares och studenters lika villkor.
Uppsala university's strategy:
Active efforts will be made within the entire University to create and maintain good working conditions, competitive terms, a good work environment, and equality and equal opportunities for staff and students.
Inga aktiviteter till denna strategi
No activities for this strategy

Uppsala universitetets strategi:
Rekrytering av forskare och lärare bygger på kollegial meritvärdering av sakkunniga och beredningsorgan med vetenskaplig och pedagogisk ämneskompetens.
Uppsala university's strategy:
Recruitment of researchers and teaching staff will be based on collegial assessment of qualifications by experts and appointments committees with scientific and pedagogical expertise in the subject concerned.
MÅL: samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet
GOAL: Cooperation with the private,public and non-profit sectors will engage all parts of the University and contribute both to societal development and to the University?s vitality
Uppsala universitetets strategi:
Samverkan utvecklas tillsammans med externa aktörer genom att i ökad grad formulera utmaningaroch genomföra gemensamma projekt och utbildningsmoment.
Uppsala university's strategy:
Greater cooperation will be developed in partnership with external actors by formulating challenges and implementing joint projects and educational elements.
Inrättande av en samverkansgrupp.
Områdesnämnden.
Establishment of a council for cooperation.
ON.
Reviderande av befintliga och nya utbildningsprogram och kurser skapas i vilka behovet som definieras av avnärmarna tas i beaktande.
Studierektorer, kursledare, samverkansgrupp, GRUFF och GRUNK.
Revision of existing and new educational programmes and courses, taking into account the needs defined by sector employers.
Directors of studies, course directors, cooperation group, GRUFF and GRUNK.
Avsätta medel för forskare och lärare som vill skapa utbyte genom att vistas i privat, offentlig och ideell sektor.
Områdesnämnden.
Allocate funding for researchers and teachers who want to create exchanges by working with the private, public and non-profit sectors.
ON.
Avsätta medel för att under period erbjuda arbete vid UU åt externa forskare, lärare och andra medarbetare från privat, offentlig eller ideell sektor.
Allocate funding for offering temporary work at UU to external researchers, teachers and other employees in the private, public and non-profit sectors.
Ökat antal delade tjänster ? inte bara med Landstinget.
Increased number of shared posts ? not only with the County Council.
Ökat antal projektarbeten med externa aktörer.
Områdesnämnden, Gruff och Grunk
Increased number of projects with external actors.
Externa aktörer deltar i utformning, undervisning och utvärdering av utbildningar och kurser.
Områdesnämnden
External actors involved in the design, teaching and evaluation of programmes and courses.
Uppsala universitetets strategi:
Lärares och forskares arbete med att föra ut idèer och forskningsresultat från hela universitetet för samhällsnytta och kommersialisering stärks.
Uppsala university's strategy:
The work done by teaching staff and researchers to convey ideas and research results from the entire University to make them available for societal benefit and commercialisation will be strengthened.
Förstärkt stödsystem för att implementera kommersiell och icke-kommersiell och samhällsnyttig innovation.
Områdesnämnden
Strengthened support system for implementing commercial, non-commercial and socially beneficial innovation.
ON.
Översyn av UU Innovation (kapacitet, fokus, information, koppling till samhällsnytta).
Universitetsförvaltningen
Review of UU Innovation (capacity, focus, information, connection to societal benefit).
Bättre stöd för samt avsätta medel för utveckling av tänkbart patenterbar innovation, utan att grundidèn avslöjas.
Områdesnämnden
Better support and allocation of funding for development of potentially patentable innovations, without revealing basic idea.
Uppsala universitetets strategi:
Externa uppdrag inom forskning och utbildning, särskilt vidareutbildning, ökar genom initiativ på alla nivåer inom universitetet.
Uppsala university's strategy:
External contract work in research and education, especially in continuing professional development (CPD), will increase through initiatives at all levels within the University.
Utbildning på grund- och avancerad nivå ska genomsyras av samverkan och externa aktörers inflytande.
Samverkansgruppen, GRUNK och GRUFF.
Undergraduate and graduate education will be permeated by cooperation and the influence of external actors.
Cooperation group, GRUNK and GRUFF.
Ökat deltagande av externa aktörer, fler projektarbeten, och mer stimulans till utbyte.
Increased participation of external actors, more projects and more stimulus for exchange.
Uppsala universitetets strategi:
Utbyten av expertis mellan universitet och samhälle stimuleras och främjar möjligheten till karriärväxling för universitetets medarbetare.
Uppsala university's strategy:
The exchange of expertise between the University and society will be stimulated and promote the opportunities for career change and development for the University?s employees.
Anslag för vistelse hos extern aktör ökar, liksom för erbjudande av extern person att vistas vid UU.
Samverkansgruppen föreslår och organiserar.
Increase in grants for temporary appointments with external actors and for offering external parties temporary appointments at UU.
The cooperation group suggests and organises.
Vidga kontaktytorna med externa aktörer och omgivande samhälle genom att öka:
 • närvaron (konsult, adjungerad) i kommittéer
 • antalet partnerskap
 • externa projektarbeten
 • antalet delade tjänster (landsting, näringsliv, utländska universitet).
Expand interfaces with external stakeholders and the surrounding community by increasing:
 • presence (consultant, adjunct) in committees
 • number of partnerships
 • external projects
 • number of shared posts (County Council, business community, foreign universities).
Uppsala universitetets strategi:
Universitetets alumner engageras i ökad grad för att bidra till utveckling av utbildning, forskningoch samverkan.
Uppsala university's strategy:
The University?s alumni will be engaged to a greater degree in contributing to the development of education, research and cooperation.
Alumniverksamheten stimuleras.
Universitetsförvaltningen.
Stimulus for alumni activities.
University administration.
Uppsala universitetets strategi:
Donerade medel från enskilda och organisationer ökar genom utveckling av insamlingsverksamheten till utbildning, forskning och samverkan.
Uppsala university's strategy:
Funds donated by individuals and organisations will increase through the development of fundraising activities for education, research and cooperation.
Universitetsförvaltingen i samråd med samverkansgruppen.
University administration in consultation with the cooperation group.
Uppsala universitetets strategi:
Samhällets kännedom om och tillgång till universitetets utbildning och forskning ökar genom förbättrad kommunikation, samt nya aktiviteter och arenor för dialog.
Uppsala university's strategy:
Society?s knowledge of, and access to, the University?s educational and research offerings will increase through improved communication, and new activities and arenas for dialogue.
Tydligare websida där r samverkan syns bättre.
Universitetsförvaltningen.
Clearer website with greater emphasis on cooperation.
University administration.
Gemensam websida med Akademiska sjukhuset.
Shared website with Uppsala University Hospital.
Kansli som ökar exponeringen utåt och som är en kanal inåt skapas. Det ska vara lätt att få information om UU via färdiga kanaler.
Områdeskansliet.
Creation of central office that increases exposure outwards and serves as a channel inwards. It should be easy to acquire information about UU via prepared channels.
Faculty Office.
Case stories lyfts fram oftare.
Case stories highlighted more often.
Uppsala universitetets strategi:
Muséer, samlingar och andra delar av kulturarvet tillgängliggörs för att utveckla nya former av samverkan.
Uppsala university's strategy:
The University?s museums, collections and other parts of our cultural heritage will be made accessible in order to develop new forms of cooperation and collaboration.
Inga aktiviteter till denna strategi
No activities for this strategy

Uppsala universitetets strategi:
Stöd för samverkan och kommersialisering utvecklas för att nyttiggöra forskningsresultat och bidra till ökat kunskapsutbyte med externa aktörer.
Uppsala university's strategy:
Support for collaboration and commercialisation will be developed so as to utilise research results to the benefit of society and to contribute to greater exchange of knowledge with external actors.
Klargöra UU-Innovations position inom UU organisation.
Universitetsförvaltningen
Clarify UU Innovation?s position within UU organisation.
ON.
Administrativt stöd för samverkansgruppen.
Områdeskansliet
Administrative support for the cooperation group.
Anslag för vistelse hos extern aktör ökar, liksom för erbjudande av extern person att vistas vid UU.
Områdesnämnden
Increase in grants for temporary appointments with external actors and for offering external parties temporary appointments at UU.
Ekonomiskt stöd för vistelse hos extern aktör/utomlands samt för att ta in extern aktör till UUs arbete.
Financial support for temporary appointments with external actors/abroad, and for bringing in external actors to work at UU.
UU Innovation utvecklas så att implementering av såväl kommersiella som icke-kommersiella innovationer stimuleras.
UU Innovation developed to stimulate the implementation of both commercial and non-commercial innovations.

Arbetsgruppen för handlingsplanen

Working groups for action plan

FORSKNING
RESEARCH

Lisa Ekselius (ordf)
Stellan Sandler
Eva Tiensuu
Göran Alderborn
Lena Kjellén
Dan Larhammar
Camilla Andersson (dokt rep)
Doris Solander
Eva Klaar Geijstedt
Mia Phillipson
Martin Wahlén
Anna Sarkadi
Lena Friberg
UTBILDNING
EDUCATION

Lena Hellström-Westas (ordf)
Catharina Svensson
Janson Ingrid Nylander
Sten Rubertsson
Peter Hansell
Anna-Carin Lundqvist
Fredrik Andersson
Martin Wohlin
Eva Andersson Björkman
Elizabeth Öberg Dehlin
Elisabet Nielsen
Erik Melander
SAMVERKAN
COOPERATION

Per Hellman (ordf)
Mats Larhed
Erik Ingelsson
Pernilla Åsenlöf
Louise von Essen
Josefin Jädernäs (stud repr)
Helena Jernberg Wiklund
Anders Alderborn
Per Jemth
Ann-Charlotte Hellzén-Wallin
Ulf Göransson
Torbjörn Karlsson

Tillbaka till toppen

Sammanfattning av dokumentet

Summary of the document

I november 2014 fastställde konsistoriet Uppsala universitets nya Mål och strategier, i vilket Uppsala universitets övergripande mål för forskning, utbildning och samverkan sammanfattas. I Mål och strategier för Vetenskapsområdet för medicin och farmaci ? Handlingsplan, som utarbetats inom Vetenskapsområdet, presenteras en områdesspecifik handlingsplan för att nå de universitetsövergripande målen. Det är områdesledningens förhoppning att handlingsplanens aktiviteter, som i vissa fall redan initierats, ska bidra till att ytterligare stärka Vetenskapsområdet och Uppsala universitet.

En av de mest angelägna framgångsstrategierna är att utveckla universitetets kommunikationsinfrastruktur. Under de diskussioner som förts i arbetsgrupperna har universitetets nuvarande kommunikationssystem uppmärksammats ha en stor utvecklingspotential. Det handlar om allt från att söka enkel information till internationell marknadsföring av universitetet på svenska och engelska. En välfungerande och ändamålsenlig kommunikationsinfrastruktur bedömer områdesledningen vara helt avgörande för Vetenskapsområdets fortsatta utveckling, inte minst vad gäller att rekrytera de mest motiverade och kvalificerade studenterna och medarbetarna från hela världen.

En av de mest centrala frågorna för Vetenskapsområdet är rekrytering av unga forskare och lärare samt inrättande av biträdande universitetslektorat, BUL. En BUL-anställning kan vara dedikerad ett ämnesområde, men viktigt är att även fria BUL-anställningar utlyses. Även bildandet av Action Groups ska stimuleras för att öka initiativ som kommer ?underifrån?, i syfte att främja samverkan mellan forskare.

Ett områdesövergripande pedagogiskt råd vid Vetenskapsområdet för medicin och famaci, PRåM, har inrättats under 2015, som ett direkt resultat av arbetet med Vetenskapsområdets handlingsplan. Under hösten 2015 påbörjades arbetet i PRåM och vi ser fram emot resultatet från det fortsatta arbetet.

En annan slutsats som dragits i samband med utarbetandet av handlingsplanen är att Vetenskapsområdet bör inrätta en samverkansgrupp och att denna grupp bör ha ett nära samarbete med universitetets övergripande samverkansråd.


Tillbaka till toppen

In November 2014, the University Board established Uppsala University?s new Goals and Strategies, summarizing Uppsala University?s overall goals for research, education and cooperation. Goals and Strategies for the Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy ? Action Plan, which was developed within the Disciplinary Domain, presents a Domain-specific action plan for meeting the University-wide goals. It is the hope of Domain management that the activities listed in the Action Plan, which in some cases have already been initiated, will help to further strengthen the Disciplinary Domain and Uppsala University.

One of the most pressing success strategies is to develop the University?s communication infrastructure. During the discussions in the working groups, it was observed that the University?s current communication system has great potential for development. This potential can be seen in everything from searching for simple information to international marketing of the University in Swedish and English. Domain management has concluded that efficient and effective communication infrastructure is crucial to the continued development of the Disciplinary Domain, particularly as regards recruiting the most motivated and qualified students and employees from around the world.

One of the key issues for the Disciplinary Domain is the recruitment of young researchers and teachers and the establishment of associate senior lectureships (BUL). A BUL post may be dedicated one subject area, but it is important that vacant BUL positions are also advertised. The formation of Action Groups must also be encouraged in order to increase initiatives that come ?from below? with the aim of promoting cooperation and collaboration among researchers.

A Domain-wide pedagogical guide for the Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, PRåM, was established in 2015 as a direct result of the work with the Disciplinary Domain?s Action Plan. Work began on PRåM in the autumn of 2015, and we look forward to the results of continuing initiatives.

Another conclusion reached during the drafting of the Action Plan is that the Disciplinary Domain should establish a cooperation group and that this group should collaborate closely with the University-wide council for cooperation.


Back to the top