EDUU-programmet vid Uppsala universitet

EDUU-programmet, som tidigare hette MD/PhD-programmet, startades 2011 vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. I programmet erbjuds studenter vid läkarprogrammet att under sin grundutbildning påbörja utbildning på forskarnivå. En kombinerad grund- och forskarutbildning syftar till att stimulera och fördjupa integrationen mellan prekliniska och kliniska studier. Programmet initierades av medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och Upsala Läkareförening.

Regelverk för utbildning på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci gäller även för de doktorander som antagits till EDUU-programmet. Sedan programmet startades har tre platser utlysts årligen. De studenter som antagits som doktorander har under den tid de slutfört studierna på läkarprogrammet erhållit stipendium. Den maximala tiden för att få stipendium är två år. Resterande tid finansieras av handledare/institution.

Hösten 2015 har områdesnämnden vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci fattat beslut om att utvidga programmet. 2016 kommer det att finnas fem platser vid programmet. I samband med detta har MD/PhD-programmet bytt namn till EDUU-programmet, ”Early Doctorate at Uppsala University”.

Är du student på läkarprogrammet vid Uppsala universitet och intresserad av forskning? Då är EDUU-programmet kanske något för dig. När du studerar på heltid inom läkarprogrammet erbjuder EDUU-programmet möjlighet att parallellt bedriva forskning på halvtid.

Efter avlagd läkarexamen beräknas du vara ungefär halvvägs genom din forskarutbildning. Du kan då söka en AT med forskarinriktning ”forskar-AT”. Väl inne på forskar-AT genomgår du dels den kliniska utbildningen, som leder fram till läkarlegitimation, och dels fortsatt forskarutbildning. Mot slutet av forskar-AT beräknas du kunna avlägga prov för att få din läkarlegitimation och även disputera och erhålla en doktorsexamen.
  
Utlysning
Tre platser utlyses under april med start höstterminen.
Två platser utlyses under november med start vårterminen.
Sista ansökningsdag anges i samband med annonseringen.

Behörighet
Fyra års universitetsstudier motsvarande 240 högskolepoäng, varav minst tre på läkarprogrammet.

Meriterande
Att du har etablerat kontakt med din tilltänkta handledare för utbildning på forskarnivå.
Att du lär dig och använder preklinisk metodik i din forskning.

Ansökan
Ansökan sker elektroniskt i samma formulär annan ansökan till utbildning på forskarnivå. Anvisningar ges i samband med utlysning.

Ersättning
Stipendium 67.000 kronor per år i högst två år medan du studerar på läkarprogrammet. Under övrig forskarutbildningstid är din handledare ansvarig för din försörjning.

Vidare information
Kontakta professor Peter Bergsten, studierektor för programmet, institutionen för medicinsk cellbiologi, 018-471 49 23, Peter.Bergsten@mcb.uu.se